Tải ảnh của bạn kèm theo ID

Ví dụ

Xin vui lòng đặt hồ sơ của bạn gần mặt khi chụp ảnh.

Hãy đảm bảo rằng gương mặt bạn và thông tin của bạn đều có thể được nhìn thấy trong bức ảnh.