อัปโหลดภาพของคุณกับบัตรประจำตัวของคุณ

ตัวอย่าง

โปรดถือเอกสารของคุณให้ใกล้ๆ กับใบหน้าในขณะถ่ายภาพ

ตัองแน่ใจว่าภาพของคุณและเอกสารของคุณนั้นชัดเจนในภาพนั้น