เงื่อนไขการให้บริการ

Hello Pal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ณ เวลาใดๆ ดังนั้นจึงโปรดให้การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากท่านคัดค้านหรือไม่พอใจในเงื่อนไขการบริการใดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายหลัง ทางเลือกเดียวของท่านคือการลบบัญชีของท่านออกจากระบบ โดยหากท่านยังคงใช้บริการ Hello Pal ต่อไปหลังจากที่เราได้ประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น ย่อมหมายความว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงแล้ว


ข้อปฏิบัติของ Hello Pal

ท่านต้องไม่ใช้ Hello Pal เพื่อกระทำการดังต่อไปนี้:

 1. อัพโหลดหรือส่งผ่านเนื้อหา (ตามที่แสดงด้านล่าง) ที่เป็นการผิดกฎหมาย ขมขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ก้าวร้าว ละเมิดลิขสิทธิ์ ก้าวก่ายหรือล่วงละมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ แสดงความรู้สึกหรือความเชื่ออันไม่สมควร แสดงความเลียดชัง ความมุ่งร้าย (รวมทั้งแสดงการมุ่งร้ายต่อตนเอง) ตลอดจนเนื้อหาใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ
 2. อัพโหลดหรือส่งผ่านรูปภาพ ที่เป็นภาพอนาจาร อาวุธ ความรุนแรง หรือยาเสพติด
 3. ปองร้าย สอดส่อง หรือกระทำการอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
 4. ปลอมตนเป็นบุคคลอื่น แสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปจากความจริง (รวมถึงแสร้งทำตนเป็นผู้เยาว์หรือผู้น้อย หากไม่เป็นความจริง)
 5. อัพโหลดหรือส่งผ่านเนื้อหาที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิส่วนบุคคล หรือละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น
 6. อัพโหลดหรือส่งผ่านโฆษณา ทำการส่งเสริมการขาย ส่งจดหมายขยะ จดหมายลูกโซ่ เชิญชวนให้ลงทุนในแชร์ลูกโซ่หรือใดๆ ที่ไม่ได้รับการร้องขอ หรือเสนอให้ร่วมลุ้นโชค ประกวด แข่งขัน เสนอว่าจะให้ หรือทำการพนัน
 7. อัพโหลดหรือส่งผ่านไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสทางคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไฟล์หรือโปรแกรม หรือมีการใช้เหมืองข้อมูล (data mining) ใดๆ การใช้โรบอต (robot) หรือการดึงข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกัน หรือใช้วิธีการสกัดข้อมูลใดๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้
 8. ขัดขวางหรือรบกวน Hello Pal (หรือบุคคลอื่นที่ใช้ Hello Pal) หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ Hello Pal หรือละเมิด หรือพยายามละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของ Hello Pal; หรือ
 9. ลงทะเบียนหรือโพสต์เนื้อหาโดยอัตโนมัติ อย่างเป็นระบบ หรือด้วยโปรแกรม

โปรดเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับส่วนตัว

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำของท่านต่อผู้ใช้ท่านอื่น เรามีสิทธิที่จะเฝ้าดูการสนทนาของท่านกับผู้อื่น หากแต่เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะทำเช่นนั้น

Hello Pal มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น และท่านไม่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านไม่อาจใช้ Hello Pal เพื่อกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือใช้บริการได้หากไม่ได้รับการอนุมัติก่อน เรามีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหากพบว่ามีการใช้ Hello Pal โดยไม่ได้รับอนุญาต และเราอาจดำเนินการใดๆ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่รอผลพิจารณาผ่อนปรนตามข้อกฎหมาย สิทธิพลเมือง ความอาญา หรือคำสั่งศาล

เราอาจจัดทำข้อปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ Hello Pal ซึ่งรวมถึงการไม่จำกัดจำนวนวันที่เราจะเก็บรักษาเนื้อหา จำนวนและขนาดของโพสต์และข้อความที่รับ/ส่ง และขนาดของพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์ที่จัดสรรให้ท่าน เราไม่รับผิดชอบต่อการลบทิ้งหรือข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อความหรือการสื่อสารอื่นหรือเนื้อหาอื่นใด โดยเราอาจระงับบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการใช้นี้ไม่อาจครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด เรามีสิทธิที่จะทำการตัดสินต่อประโยชน์ในการให้บริการตามแนวทางการใช้นี้ ไม่ว่าจะเป็นโดยลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเท่านั้น


การใช้การบริการต่างๆ

การสมัครลงทะเบียน

การที่จะใช้บริการของ “Hello Pal” ได้นั้น ผู้ใช้จะต้องทำการสมัครลงทะเบียนและเปิดบัญชีด้วยตนเอง ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี ได้เพียง 1 บัญชี ต่อ คน เท่านั้น Hello Pal ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจสอบยืนยืนความถูกต้อง ใด ๆ หรือ ใบรับสมัครสำหรับบัญชีผู้ใช้ ใดๆ หากพบว่า ในอดีตที่ผ่านมานั้น ผู้ใช้มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ การละเมิดกฎเกณฑ์ หลักการปฏิบัติใด ๆ ของ Hello Pal

หลากหลายบัญชี

หากมีบัญชี จำนวนหลายๆบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันกับ อุปกรณ์ / ที่อยู่ IP เดียวกัน บัญชีเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสังเกตุว่า มีบัญชีที่มีความคล้ายคลึงกัน ที่ถูกใช้ สำหรับการละเมิด กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ของ Hello Pal บัญชีเหล่านี้จะถูกยุติ ระงับการใช้งานลง นอกจากนี้ บัญชีเหล่านี้อาจถูกปิดตัวลง โดย Hello Pal ตามที่เราได้เห็นสมควร

บุคคลใดก็ตามที่ทำการสมัครลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้บริการกับ Hello Pal จะต้องทำการให้ข้อมูล รายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ต่อ ทาง Hello Pal คุณได้ตระหนักและทราบดีว่า หากข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้กับ ทาง Hello Pal เป็นเท็จ หรือ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง จะเป็นผลให้ การสมัครลงทะเบียนของคุณนั้นจะได้รับการปฏิเสธ หากคุณได้ทำการสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการกับทาง Hello Pal ไว้แล้ว เรา, Hello Pal, มีสิทธิอย่างสมบูรณ์ และ จำเป็นต้องทำการยกเลิกการสมัครลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้บริการของคุณ และ ดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณลง อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันตามสัญญาที่ได้กระทำไว้แล้วนั้นจะได้รับการเคารพและปฏิบัติตาม

การตรวจสอบยืนยัน ผ่านทางอีเมล

หลังจากการสมัครลงทะเบียน Hello Pal จะทำการส่งอีเมลเพื่อทำการยืนยัน ในทันที โปรดคลิกที่ลิงก์ เพื่อทำการยืนยัน อีเมลแอดเดรส ของคุณ

การตรวจสอบยืนยัน ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ

Hello Pal นั้น มีเครื่องมือเพื่อทำการยืนยันความถูกต้องโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง โดยการขอ หมายเลข PIN ซึ่งจะถูกส่งตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของทาง Hello Pal ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง นั้น บรรลุผลสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำการป้อนหมายเลข PIN นี้เข้าไปใน โปรไฟล์ของตน ใน Hello Pal

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี.

ผู้ใช้บริการ สามารถดูข้อมูล รายละเอียดส่วนตัว ของตน ที่ถูกจัดขึ้นโดย Hello Pal ได้ทุกเมื่อ ตลอดเวลา และ มีหน้าที่พันธะผูกพันที่จะทำการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ทันสมัย ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ ฝ่ายการสนับสนุนช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า อาจทำการขอให้ทำการปรับปรุงเอกสารส่วนบุคคล ได้ทุกเมื่อ ตลอดเวลา เพื่อทำการตรวจสอบยืนยันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ รายนั้นๆ

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

เมื่อทำการสมัครลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องทำการเลือก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ชื่อผู้ใช้นั้นจะต้องมีความยาว 5-16 ตัวอักษร และจะต้องไม่เป็นคำ ที่จัดอยู่ในประเภทที่เป็นแง่ง่ามหรือส่อไปทางลามกอนาจาร รหัสผ่านจะต้องมีความยาว 5-15 ตัวอักษร และ ขอแนะนำว่า ให้เป็นการผสมรวมของ ตัวอักษร ตัวเลข และ ตัวอักขระพิเศษ ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ อีเมล และ รหัสผ่าน เมื่อทำการเข้าสู่ app และ บัญชีของผู้ใช้ ดังกล่าว ผู้ใช้ จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวผู้ใช้เอง ทำการใช้บัญชีของผู้ใช้ นั้น ในการเข้าถึงและ / หรือ การใช้ วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจาก Hello Pal เป็นอันขาด

เพื่อความปลอดภัย รหัสผ่าน นั้น ไม่ควรที่จะถูกเขียนบันทึกลง หรือ บอกกล่าวสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ และ ควรจะถูกทำการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เป็นประจำ คุณมีหน้าที่ พันธะผูกพัน ที่จะต้องรักษา ข้อมูลบัญชีของคุณ, ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้เป็นความลับ และ ไม่เป็นที่เปิดเผย และ คุณคือผู้รับผิดชอบ เพียงผู้เดียว ต่อ การใช้งานของบริการทั้งหมด ที่กระทำผ่าน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของคุณ นั้น ในกรณีที่คุณได้รับทราบและตระหนักถึง การใช้บัญชีของคุณ ที่มีลักษณะแปลกปลอม ไม่เป็นที่รู้จัก หรือ ต้องสงสัย ว่าจะเป็นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ เป็นการล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัย คุณจะต้องทำการแจ้ง Hello Pal ให้ทราบโดยทันที เพื่อที่เราจะทำการระงับการใช้บัญชีของคุณได้ การใช้งาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ผ่าน ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ นั้น จะถือว่าเป็นเสมือนการใช้งานของคุณเอง ดังนั้น คุณจึงต้องรับผิดชอบ ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชีของคุณ จนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนจาก Hello Pal หากผู้ใช้ ได้ทำการ แจกจ่าย, แชร์ หรือ ทำชื่อผู้ใช้และ / หรือ รหัสผ่าน สูญหาย Hello Pal จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว นั้น


นโยบายปลอดขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ท่านต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมลขยะ หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายนี้ บริการของท่านอาจถูกระงับโดยทันทีและถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ท่านจึงไม่ควรอัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งผ่านอีเมลขยะ โฆษณาเพื่อการค้า หรือรูปแบบทางพาณิชย์อื่นใดใน Hello Pal การฝ่าฝืนกฎข้อนี้จะส่งผลกระทบต่อท่านและผู้แทนของท่านโดยจะได้รับบทลงโทษตามความแพ่งและอาญา


ด้านความปลอดภัย

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอแนะนำให้ขอคำปรึกษาจากผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยของระบบโซเชียลมีเดียที่ท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Hello Pal นี้ด้วย


เนื้อหา

คำจำกัดความของเนื้อหานั้น หมายรวมถึง ข้อมูล ตัวอักษร ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ภาพศิลปะ วิดีโอ ภาพอื่นๆ โพสต์ ข้อความ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ส่วนตัวหรือสู่สาธารณะ เนื้อหาของท่านนั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องสามารถรับประกันได้ว่าท่านได้รับอนุญาต มีสิทธิ และได้รับความยินยอมในการเผยแพร่เนื้อหาของท่าน โดยนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายของเราแล้ว เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัพโหลดหรือส่งผ่านใน Hello Pal เนื่องจากเราไม่ใช่ผู้ควบคุมการโพสต์เนื้อหา ดังนั้น เราจึงไม่สามารถควบคุมความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ หรือใดๆ ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเลยต่อเนื้อหานั้น หรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาการใช้เนื้อหาเหล่านั้น

เราไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน แต่ท่านต้องให้การยอมรับต่อการเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เรียบเรียง ผสมผสาน ลอกเลียน และแสดงเนื้อหาใน Hello Pal นั้นๆ สู่สาธารณะ (รวมถึงชื่อผู้ใช้ของท่านและความชอบของท่าน) อย่างเป็นการถาวร ตามตกลง สู่ระดับสากล ปลอดค่าลิขสิทธิ์ แบ่งสิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการส่งเสริมหรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางเรา พันธมิตรของเรา หรือบุคคลที่สามตามแต่ดุลยพินิจของเราเท่านั้น เราอาจนำผลการตอบรับ ความคิดเห็น คำแนะนำจากท่านมาใช้ได้โดยปราศจากพันธกรณีใดๆ ต่อท่าน

ท่านยอมรับและตกลงว่า เรามิได้สัญญาว่าจะทำการกลั่นกรองเนื้อหาซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น เราถือสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่แสดงการไม่ประสงค์ดีหรือคัดค้านต่อเงื่อนไขการให้การบริการนี้ ท่านต้องยอมรับผิดต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความมั่นใจของท่านต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหานั้นๆ

ท่านต้องไม่นำเนื้อหาใน Hello Pal ที่ไม่ได้เป็นของท่านไปทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ


สิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว

Hello Pal และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Hello Pal ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อกฎหมายอื่น ท่านต้องไม่ทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง กระทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือสืบหารหัสต้นฉบับ (Source Code) ด้วยวิธีใดๆ เพื่อทำการให้เช่ายืม ขาย กำหนด แบ่งการอนุญาต ละเมิด หรือถ่ายโอนหรือพยายามถ่ายโอนสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ไม่ว่าด้วยประการใด ท่านต้องไม่ดัดแปลงซอฟต์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีการหรือรูปแบบใดหรือใช้เวอร์ชันดัดแปลงใดๆ ท่านไม่สามารถเข้าถึง Hello Pal อื่นนอกเหนือจากที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้บริการแก่ท่านเท่านั้น


เราอาจติดต่อไปยังท่าน

ท่านให้การตกลงว่าเราอาจสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล ข้อความ โทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ซึ่งโดยทั่วไป การติดต่อกับท่านมักเกี่ยวข้องกับการจัดการ ความปลอดภัย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Hello Pal โดยรวมถึงการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรรมพิเศษ จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่น เราอาจสื่อสารโดยรวมถึงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เรื่องรณรงค์ เครื่องมือต่างๆ โดยการรับการสื่อสารนี้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้ Hello Pal ซึ่งท่านไม่อาจปฏิเสธการรับการติดต่อนี้ได้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถทำการบล็อคการสื่อสารทั้งหลายจากเราได้โดยลบบัญชีของท่านออกจาก Hello Pal


ความพร้อมในการให้บริการ

เราอาจทำการปรับปรุง จำกัดหรือยกเลิก Hello Pal หรือบางส่วนของ Hello Pal ณ เวลาใดๆ ทั้งโดยชั่วคราวและถาวรโดยไม่แจ้งให้ทราบ เราไม่ผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามในการแก้ไขปรับปรุง ระงับบริการชั่วคราว หรือการสิ้นสุด Hello Pal เป็นการถาวร

เราอาจไม่ทำการเตือนล่วงหน้าหรือแจ้งถึงลำดับขั้นในการระงับบัญชีหรือระงับการเข้าสู่บัญชี Hello Pal ของท่านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่ก็ตาม เราอาจตัดสินใจที่จะระงับบัญชีของท่านด้วยเหตุผลประการต่างๆ รวมถึงไม่จำกัด (i) หากท่านละเมิดหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือตามข้อตกลงหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องอื่น (ii) หากท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในระหว่างการลงทะเบียนหรือกรอกประวัติส่วนตัว (iii) หากท่านไม่ใช้ Hello Pal ตามระยะเวลาที่กำหนด (iv) หากมีการร้องขอตามข้อบังคับตามกฎหมายหรือจากหน่วยงานภาครัฐ (v) หากมีการยุติหรือเปลี่ยนแปลง Hello Pal หรือบางส่วน หรือ (vi) หากเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาด้านความปลอดภัย เราจะตัดสินใจยุติการบริการโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามต่อการระงับบัญชีหรือระงับการเข้าสู่เนื้อหาในบัญชี Hello Pal


การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

Hello Pal อาจจัดทำ หรือบุคคลที่สามอาจจัดทำ ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งเชื่อมโยงอื่น เราไม่สามารถควบคุมไซต์และแหล่งเชื่อมโยงต่างๆ เหล่านั้น และเราไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมในการให้บริการของไซต์เหล่านั้น เราไม่สามารถให้การรับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงในไซต์หรือแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงเหล่านั้น ดังนั้น ท่านต้องยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หากมีความเสียหายหรือความสูญหายเกิดขึ้นอันมีสาเหตุ หรืออ้างว่าเกิดจากการใช้หรือการให้ความไว้วางใจต่อเนื้อหา สินค้าหรือบริการที่ปรากฏบนหรือผ่านทางไซต์หรือแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น


คำปฏิเสธการรับประกัน

ท่านยอมรับความเสี่ยงในการใช้ Hello Pal แต่เพียงผู้เดียว เราได้จัดให้บริการ Hello Pal บนพื้นฐานตามสภาพที่เป็นอยู่ (“AS IS”) และมีอยู่ (“AS AVAILABLE”) เราขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดในลิขสิทธิ์ ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดหรือลายลักษณ์อักษร ที่มาจากท่านหรือจากทางเราที่จะนำมาใช้เป็นการรับประกันได้

เราไม่รับประกันว่า Hello Pal นั้นปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดตลอดเวลา หรือใช้งานได้โดยปราศจากการหยุดชะงัก ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง เราไม่รับประกันว่า (1) Hello Pal นั้นตรงตามความต้องการของท่าน (2) Hello Pal ปราศจากการหยุดชะงัก เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ปลอดภัย หรือไร้ข้อบกผิดพลาด (3) ผลที่อาจเกิดจากการใช้ Hello Pal นั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ (4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่ท่านจัดซื้อหรือได้มาจากการใช้ Hello Pal นั้นเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน และ (5) ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

สิ่งใดที่ท่านดาวน์โหลดหรือได้มาจาการใช้ Hello Pal ถือว่าเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต่อการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดต่างๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม


ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่า เราไม่สามารถควบคุมความประพฤติของผู้ใช้ Hello Pal ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจก่อขึ้นโดยผู้ใช้เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรม เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลของบุคคลที่สามที่ท่านแจ้งมายังเรา ผู้อำนวยการ พนักงาน และผู้แทนของเรา เพื่อเรียกร้องต่อความเสียหายอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่สามที่ทำให้ท่านได้รับความเสียหาย ท่านยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหาย ทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ต่อเนื่อง ตามบทลงโทษ หรือรับผิดชอบต่อค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึง ไม่มีการจำกัดความเสียหายต่อผลขาดทุนและกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูลหรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (ถึงแม้ว่าเราได้ให้คำแนะนำไว้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น) ซึ่งรวมถึงไม่มีการจำกัดอันสืบเนื่องมาจาก (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้ Hello Pal (2) มูลค่าในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการทดแทนที่ได้มาจากการซื้อสินค้า ข้อมูลหรือบริการ หรือข้อความที่ได้รับ หรือการทำธุรกรรมผ่าน Hello Pal (3) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ทำการถ่ายโอน หรือเข้าถึงข้อมูลของท่าน (4) ข้อแถลงความหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สามใน Hello Pal หรือ (5) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Hello Pal

ผู้ใช้ Hello Pal ท่านอื่นที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ ติดต่อ สื่อสาร และ/หรือแบ่งปันเนื้อหาด้วย สามารถนำเนื้อหาของท่านไปใช้ และ/หรือแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ท่านไม่พอใจ ไม่ยินยอม หรืออาจมีความก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เรียกร้อง กระทำการ หรือต่อต้านเรา อันมีสาเหตุจากพฤติการณ์เหล่านั้น ไม่ว่าพฤติการณ์การใช้นั้นจะปรากฎอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม

เราไม่รับผิดชอบต่อความก้าวร้าว ความไม่เหมาะสม สิ่งอนาจาร สิ่งผิดฎหมาย หรือเนื้อหาอันน่ารังเกียจใดๆ หรือต่อข้อมูลใดที่ท่านพบใน Hello Pal เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์หรือไม่ หรือต่อผู้ใช้ Hello Pal ท่านใด

เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการลบทิ้งข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด การลบ ข้อผิดพลาดในการส่ง หรือเหตุขัดข้องในการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้หรือการตั้งค่าส่วนบุคคล


ข้อจำกัดความคุ้มครอง

อำนาจศาลบางประการไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความคุ้มครองต่อการรับประกันเฉพาะ หรือการจำกัดความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การปฏิเสธการรับประกันอาจไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ การรับประกันและความรับผิดชอบตามกฎหมายของเราจึงถูกจำกัดโดยขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ


การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และยุติการเรียกร้อง รวมถึงชดใช้ค่าทนายความที่เรา (หรือการชดใช้ค่าเสียหายอื่น) อาจต้องชำระอันเนื่องมาจากพฤติการณ์ของท่าน และ/หรือจากข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านได้ส่ง โพสต์ ถ่ายโอน หรือที่ท่านแสดงไว้ใน Hello Pal การเข้าสู่ระบบและการใช้ Hello Pal การเชื่อมต่อกับ Hello Pal การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้ท่านอื่น หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น


การเรียกร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

เราให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและแนะนำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามนี้เช่นเดียวัน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวทำการระงับบัญชีผู้ใช้ที่เราพบว่าได้ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

If you believe your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement or that your intellectual property rights have been otherwise violated, please provide us with the following information: หากท่านคิดว่าผลงานของท่านได้ถูกคัดลอกโดยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ถูกละเมิด โปรดส่งข้อมูลดังนี้มายังเรา:

 • ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญานั้น
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับความคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด
 • รายละเอียดบ่งบอกสถานที่ที่มีการละเมิดสิทธิ
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน
 • คำแถลงของท่านที่อธิบายว่าทำไมท่านจึงเชื่อว่าการใช้นั้นๆ เป็นการใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และ
 • คำแถลงของท่านที่รับรองถึงบทลงโทษต่อความผิดฐานให้การเท็จ หากข้อมูลข้างต้นตามข้อสังเกตของท่านนั้นไม่เป็นจริง และรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญานั้น

โปรดส่งคำเรียกร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญามายังเราที่ support@hellopal.com เราจะพิจารณาข้อมูลที่ท่านจัดทำรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่อาจหาได้ และเราอาจลบทิ้งเนื้อหาที่เราคาดว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว


ข้อกำหนดอื่น

ท่านต้องไม่ใช้ Hello Pal ณ สถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย และยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่นอันว่าด้วยพฤติกรรมออนไลน์และเนื้อหาสาระที่ยอมรับได้ ความขัดข้องหรือความล่าช้าในการปฏิบัติการของเราหรือการบังคับใช้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขการให้บริการไม่ถือเป็นการละเว้นต่อสิทธิหรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขแต่อย่างใด

เงื่อนไขการให้บริการนี้ได้รับการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากท่านกำลังอ่านบทแปลที่มีความขัดแย้งกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ขอให้ถือข้อความตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ


การลบบัญชี

ท่านสามารถลบบัญชีของท่านโดยเข้าไปยัง ‘การตั้งค่า’ และ ‘การจัดการบัญชี’ และกดที่สัญญลักษณ์ปุ่ม 3 ปุ่มเพื่อลบบัญชีของท่าน


ข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนการให้บริการนี้ โปรดติดต่อมายัง

เว็บไซต์: www.hellopal.com

อีเมล: support@hellopal.com