Daily Online

Once a day

5

Continual Online Bonus

3rd Day

50

7th Day

100

0

14th Day

150

0

21st Day

200

0

Chat With New Pal

Each new pal chat

2

Completion Of Game

Each game with pal

3

Moments Likes

5 Likes

5

20 Likes

10

50 Likes

20

100 Likes

30

200 Likes

50

500 Likes

100

Moments Comments

5 Comments

5

20 Comments

10

50 Comments

20

100 Comments

30

User Referral

Per completed referral

20

User Referral Bonus

Every 10 completed

0

WARNING 1

Hide Warning 1? (Type Yes or No in h3 below. Case sensitive)

Yes

BTC rewards have been temporarily suspended until further review. (Last updated: Nov. 20, 2018)
每日连续上线BTC奖励暂时停止直至另行通知。(最后更新时间:2018年11月20日)
每日連續上線BTC獎勵暫時停止直至另行通知。(最後更新時間:2018年11月20日)
BTC-Belohnungen wurden bis zur weiteren Überprüfung vorübergehend ausgesetzt. (Letzte Aktualisierung: 20. November 2018)
Les récompenses en BTC ont été temporairement suspendues jusqu'à nouvel ordre. (Dernière mise à jour : le 20 novembre 2018)
और अधिक समीक्षा किए जाने तक BTC पुरस्कारों को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है। (अंतिम बार अपडेट किए जाने की दिनांक: 20 नवम्बर, 2018)
Le ricompense in BTC sono temporaneamente sospese fino a nuovo riesame. (Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2018)
BTC報酬は、今後再度見直しが行われるまで、一時的に停止されています。(最終更新日:2018年11月20日)
리뷰가 진행될 때까지 BTC 보상이 잠정 중단됩니다. (마지막 업데이트: 2018, 11, 20)
BTC-beloningen zijn tot nader order tijdelijk opgeschort. (Laatst bijgewerkt: 20 november 2018)
Les récompenses en BTC ont été temporairement suspendues jusqu'à nouvel ordre. (Dernière mise à jour : le 20 novembre 2018)
Выплата вознаграждений в BTC приостановлена до выполнения будущей проверки. (Последнее обновление: 20 ноября 2018 года)
Las recompensas de BTC han sido suspendidas hasta mayor evaluación. (Última actualización: 20 de nov., 2018)
มีการระงับรางวัล BTC เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม (อัปเดตล่าสุด: วันที่ 20 พ.ย. 2018)
BTC ödülleri yeni bir değerlendirmeye kadar geçici olarak durdurulmuştur. (Son güncelleme: 20 Kasım 2018)
Tạm thời ngừng phần thưởng BTC cho đến khi được xem xét thêm. (Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 11 năm 2018)

WARNING 2

Hide Warning 2? (Type Yes or No in h3 below. Case sensitive)

Yes

BTC rewards have been temporarily suspended until further review. (Last updated: Nov. 29, 2018)
每日连续上线BTC奖励暂时停止直至另行通知。(最后更新时间:2018年11月29日)
每日連續上線BTC獎勵暫時停止直至另行通知。(最後更新時間:2018年11月29日)
BTC-Belohnungen wurden bis zur weiteren Überprüfung vorübergehend ausgesetzt. (Letzte Aktualisierung: 29. November 2018)
Les récompenses en BTC ont été temporairement suspendues jusqu'à nouvel ordre. (Dernière mise à jour : le 29 novembre 2018)
और अधिक समीक्षा किए जाने तक BTC पुरस्कारों को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है। (अंतिम बार अपडेट किए जाने की दिनांक: 29 नवम्बर, 2018)
Le ricompense in BTC sono temporaneamente sospese fino a nuovo riesame. (Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2018)
BTC報酬は、今後再度見直しが行われるまで、一時的に停止されています。(最終更新日:2018年11月29日)
리뷰가 진행될 때까지 BTC 보상이 잠정 중단됩니다. (마지막 업데이트: 2018, 11, 29)
BTC-beloningen zijn tot nader order tijdelijk opgeschort. (Laatst bijgewerkt: 29 november 2018)
As recompensas em BTC foram suspensas temporariamente até nova revisão. (Última atualização: 29 de novembro de 2018.)
Выплата вознаграждений в BTC приостановлена до выполнения будущей проверки. (Последнее обновление: 29 ноября 2018 года)
Las recompensas de BTC han sido suspendidas hasta mayor evaluación. (Última actualización: 29 de nov., 2018)
มีการระงับรางวัล BTC เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม (อัปเดตล่าสุด: วันที่ 29 พ.ย. 2018)
BTC ödülleri yeni bir değerlendirmeye kadar geçici olarak durdurulmuştur. (Son güncelleme: 29 Kasım 2018)
Tạm thời ngừng phần thưởng BTC cho đến khi được xem xét thêm. (Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2018)

Hello Pal 보상

정기 보상

쉽고 빠르게 보상을 받기 원하세요? 아래의 목록에 있는 과제에 도전하면 귀하의 Hello Pal 지갑에 있는 Palto (PLT), 비트코인 (BTC), 이더 (ETH) 및 기타 디지털 통화를 자동으로 받게될 것입니다.*


반드시 Hello Pal version 5.2를 업데이트한 후에 이 페이지에서 제시한 과제를 완료해야 만 보상을 받을 수 있습니다. 과제에 대한 다음 업데이트 또는 추가는 새로운 앱 버전이 필요할 수 있습니다 (지시된 곳).

참고: Hello Pal 팀은 월간 또는 필요할 때마다 보상 시스템을 검토할 권리를 보유하고 있습니다. 다양한 과제와 이 페이지의 설명한 보상 보너스는 사전 알림과 함께 또는 없이 변경될 수 있습니다.

1. 가능한 자주 Hello Pal을 이용해 주세요

보상을 받으시려면 Hello Pal에 간단하게 가입하고 매일 이용하세요. 특정한 기간동안 지속적으로 온라인을 방문하시면 보너스 보상을 받을 수 있습니다.


일일 온라인

매일 5 PLT

즉시 5 PLT를 받으시려면 적어도 하루에 한번 Hello Pal을 이용하세요.* 매일 온라인을 방문하시면 매일 5 PLT을 받을 수 있습니다!

5

PLT

지속적인 온라인 보너스

50 PLT부터 시작하기

연속적인 날 동안 계속적으로 Hello Pal을 이용하면 일일 온라인 보상에 더하여 더 많은 PLT을 얻을 수 있습니다.

보너스 보상은 계속적으로 온라인을 방문하는 동안 3일째와, 7일째, 14일째, 21일째에 주어질 것입니다.

이 기간 동안 귀하는 5 PLT 를 받는 것이 아니고 다음과 같이 받게 됩니다*:

3일째
7일째
14일째
21일째

50

PLT

100

PLT
+

0

BTC

150

PLT
+

0

BTC

200

PLT
+

0

BTC
Hello Pal 버전 5.2.2를 시작하면 추가적인 보상이 적용됩니다.
리뷰가 진행될 때까지 BTC 보상이 잠정 중단됩니다. (마지막 업데이트: 2018, 11, 20)
예:

  • Hello Pal 연속 사용 3일 째: 5 PLT 획득 (보통 매일 보상) + 45 PLT (보너스 보상) = 50 PLT를 모두 하루에 획득
  • Hello Pal 연속 사용 7일 째: 5 PLT 획득 (보통 매일 보상) + 95 PLT + 0.0001 BTC (보너스 보상) = 100 PLT와 0.0001 BTC 를 모두 하루에 획득


2. 언어교환친구들과 채팅을 하거나 게임을 플레이하세요

누군가를 새로 만나고 그들과 채팅 또는 게임을 시작하세요. 더 많은 보상을 위해 새로운 언어교환친구와 채팅 또는 게임을 플레이하세요.


새로운 언어교환친구와 채팅

새로운 친구에 대한 2 PLT(하루에 최대 10명의 새로운 언어교환친구)

2 PLT을 즉시 받으려면 새로운 언어교환친구와 채팅을 하세요* (적어도 한번 서로 응답을 해야 합니다). 하루에 최대 10명의 새로운 언어교환친구와 채팅을 할 수 있으며 하루에 최대 20 PLT을 받을 수 있습니다!

2

PLT
참고: “Hello Pal Mirror” 또는 “Practice Bot”로 채팅하는 것은 포함되지 않을 것입니다.

게임 완료

게임 완료에 대한 3 PLT (하루에 최대 10 게임)

3 PLT를 즉시 받으려면 언어교환친구와 게임을 완료하세요.* 하루에 최대 10게임을 완료하면 (다른 언어교환친구들) 하루에 최대 30 PLT를 받을 수 있습니다!

3

PLT
참고: “Hello Pal Mirror” 또는 “Practice Bot”로 게임하는 것은 포함되지 않을 것입니다.

3. 순간을 통해 흥미로운 것들을 공유하세요

순간을 통해 언어교환친구들에게 하루 일과에 대해 이야기하거나 흥미로운 것들을 공유하세요. 귀하의 게시물에 특정 수의 좋아요와 댓글을 받으면 보상을 얻을 수 있습니다.


순간 좋아요

5 PLT부터 시작 (하루에 5 순간)

순간을 공유하고 귀하의 게시물에 언어교환친구들의 특정 수의 좋아요 또는 반응을 얻으면 얼마간의 PLT를 받을 수 있습니다. 귀하의 순간 게시물에 최대 500 건의 좋아요 또는 반응을 얻으면 최대 100 PLT를 받을 수 있습니다. 더 많은 보상을 원하시면 하루에 최대 5 순간을 게시하세요!

귀하의 게시물에 대한 5번째와 20번째, 50번째, 100번째, 200번째, 500번째 좋아요 또는 반응에 대해 보너스 보상이 주어질 것입니다.*

5 개의 좋아요를
20 개의 좋아요를
50 개의 좋아요를
100 개의 좋아요를
200 개의 좋아요를
500 개의 좋아요를

5

PLT

10

PLT

20

PLT

30

PLT

50

PLT

100

PLT
예:

  • 귀하의 순간 게시물에 5 개의 좋아요를 받으면: 5 PLT 획득
  • 같은 게시물에 대한 20개의 좋아요: 5 PLT (이전의 5 개 좋아요부터) + 10 PLT (새로운 15개의 좋아요부터) = 15 PLT
  • 같은 게시물에 대한 50개의 좋아요: 15 PLT (이전의 20개의 좋아요부터) + 20 PLT (30개의 새로운 좋아요부터) = 35 PLT
참고: 만일 하루에 6 순간 이상을 게시할 경우에도, 일일 보상에는 5건의 게시물만 포함될 것입니다 (가장 많은 좋아요 또는 반응을 받은 게시물).

순간 댓글

5 PLT부터 시작 (하루에 최대 5 순간)

순간을 공유하고 게시물에 일정 수의 언어교환친구들이 댓글을 받으면 얼마의 PLT를 받을 수 있습니다. 귀하의 게시물에 최대 100건의 댓글을 받으시면 최대 30 PLT를 받을 수 있습니다. 더 많은 보상을 위해 하루에 최대 5 순간을 게시하세요!

귀하의 순간 게시물에 5번째와, 20번째, 50번째, 100번째 댓글에 대해 보너스 보상이 주어질 것입니다.*

5 건의 댓글
20 건의 댓글
50 건의 댓글
100 건의 댓글

5

PLT

10

PLT

20

PLT

30

PLT
예:

  • 귀하의 순간 게시물에 대한 5 건의 댓글: 5 PLT 획득
  • 동일 게시물에 대한 20건의 댓글: 5 PLT (이전 5 건의 댓글부터) + 10 PLT (15건의 새로운 댓글부터) = 15 PLT
  • 동일 게시물에 대한 50건의 댓글: 151 PLT (이전 20 건의 댓글부터) + 20 PLT (30건의 새로운 댓글부터) = 35 PLT
참고: 만일 하루에 6 순간 이상을 게시할 경우에도, 일일 보상에는 5건의 게시물만 포함될 것입니다 (가장 많은 댓글을 받은 게시물).

귀하의 순간과 댓글을 게시할 때 저희 커뮤니티 가이드라인을 반드시 준수해 주세요. 저희 가이드라인을 어기는 게시물에 대해서는 귀하의 계정을 영구적으로 차단하고 귀하는 더 이상 보너스 보상을 받을 자격을 가질 수 없습니다.


4. 친구들에게 Hello Pal에 대해 이야기해 주세요

친구를 초대하여 저희 앱을 설치, 가입, 계정을 인증할 때마다, 귀하와 귀하의 친구 모두 보상을 받을 것입니다.


사용자 추천

완료된 추천 당 20 PLT

친구에게 귀하의 참조 링크를 제공하고 Hello Pal에 참여하도록 요청하세요. 친구들이 앱을 설치하고 가입하면, 좋아요 신뢰 점수와 20 PLT를 즉시 받을 수 있습니다.*

친구를 초대하는 만큼 각각의 완료된 추천마다 20 PLT를 받을 수 있습니다!

20

PLT
참고: 추천 보상은 현재 Hello Pal을 통해 완료된 등록에 한정되어 있습니다.

사용자 추천 보너스

추천 10건당 0 BTC

친구 10명이 귀하의 추천 링크를 사용하여 성공적으로 가입하면 보너스 0 BTC를 드립니다.* 추천 10건을 완료할 때마다 더 많은 BTC를 받을 수 있습니다!

리뷰가 진행될 때까지 BTC 보상이 잠정 중단됩니다. (마지막 업데이트: 2018, 11, 29)

0

BTC
참고: 추천 보상은 현재 Hello Pal을 통해 완료된 등록에 한정되어 있습니다.

* 연결 또는 서버 문제로 인해 지갑의 잔고를 업데이트하는 도중 잠시 지연될 수 있습니다. 이러한 경우, 5분 후에 다시 지갑을 확인해 주세요.


앞으로 더 많은 과제가 추가될 것입니다. 업데이트를 위해 이 페이지를 다시 확인해 주세요!