HM – Features 04

Các cụm từ được tùy chỉnh để phù hợp với bạn

Bạn không chỉ có thể chọn từ 2000 cụm từ (được sắp xếp thành 14 loại và hơn 100 phụ mục), rất nhiều các cụm từ có thể tùy chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn. Ví dụ:

“Tôi cũng nói tiếng Anh
⇒ “Tôi cũng nói tiếng Pháp

“Bạn trông xinh lắm
⇒ “Bạn trông thật dễ thương

Chọn từ hơn 80 danh sách từ vựng và hàng ngàn lựa chọn.