Tut – การส่งข้อความใน Hello Pal

การส่งข้อความใน Hello Pal

ในการส่งข้อความทั่วไป เปิดการสนทนากับเพื่อนของคุณและแตะที่ไอคอนรูปคีย์บอร์ดเพื่อเข้าสู่โหมด “อักษร”

คุณจะเห็นกล่องข้อความด้านล่าง แตะที่กล่องนั้นและพิมพ์ข้อความของคุณ

หากคุณพอใจกับข้อความนั้นแล้ว ก็แตะที่สัญญลักษณ์รูป “เครื่องบินกระดาษ” ที่ด้านขวาเพื่อส่ง

ในการส่งสัญรูปอารมณ์ (emoticon) แตะที่ไอคอน “หน้ายิ้ม” และเลือกอารมณ์ที่ต้องการแสดง และมันจะปราฏบนกล่องข้อความของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว กดที่ไอคอน “เครื่องบินกระดาษ” เพื่อส่งออก