Cách Báo cáo Người dùng

Cách Báo cáo Người dùng

Để báo cáo một người dùng có hành vi không phù hợp, có hai cách: từ một cuộc trò chuyện hoặc từ trang hồ sơ cá nhân của người dùng.

Cách báo cáo một người dùng từ một cuộc trò chuyện

 1. Trong một cuộc trò chuyện, hãy chạm vào biểu tượng “ba chấm” ở phía trên bên phải.
 2. Bây giờ nhấp vào Báo cáo Người dùng.
 3. Bạn sẽ được cấp một số tùy chọn.Chọn một trong những lý do để báo cáo người dùng.

  Nếu bạn chọn Khác, xin vui lòng giải thích để chúng tôi có thể kiểm tra thêm. Khi xong, bấm OK để gửi.

  Để loại bỏ, hãy nhấn vào Hủy..


Cách báo cáo một người dùng từ trang hồ sơ cá nhân của họ

 1. Trong trang hồ sơ cá nhân của họ, hãy chạm vào biểu tượng “ba chấm” phía trên bên phải.
 2. Bây giờ nhấp vào Báo cáo Người dùng.
 3. Bạn sẽ được cấp một số tùy chọn.Chọn một trong những lý do để báo cáo người dùng.

  Nếu bạn chọn Khác, xin vui lòng giải thích để chúng tôi có thể kiểm tra thêm. Khi xong, bấm OK để gửi.

  Để loại bỏ, hãy nhấn vào Hủy.