Tut – แถบเมนูสีเขียว (การสนทนา)

วิธีการใช้งาน Hello Pal – แถบเมนูสีเขียว (การสนทนา)

เมื่อคุณเข้าร่วมการสนทนากับคู่สนทนา คุณจะเห็นแถบเมนูสีเขียวด้านล่าง

ซึ่งประกอบด้วยปุ่ม 4 ปุ่มคือ:

โหมดอักษร (รูปคีย์บอร์ด)

โหมดอักษร จะให้คุณส่งข้อความตัวอักษรและสัญรูปอารมณ์ (emoticon) ให้คู่สนทนาได้

โหมดเสียง (รูปไมโครโฟน)

โหมดเสียง จะให้คุณบันทึกและส่งข้อความเสียงไปยังคู่สนทนาได้

โหมดคู่มือวลี (รูปหนังสือ)

โหมดคู่มือวลี เป็นการแนะแนวให้คุณได้เรียนและพูดภาษาด้วยคำและวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหากคุณไม่คุ้นเคยกับภาษา

โหมดสื่อ (เครื่องหมายบวก)

โหมดสื่อ ให้คุณส่งภาพและถ่ายภาพส่งให้กับคู่สนทนาได้